Pojďte pracovat k nám, šikovných
lidí není nikdy dost

Chcete se stát jedním z nás? Je nás už téměř 600 a stále hledáme další šíkovné kolegy do našich provozoven v Bystřeci i Králíkách. Napište nám, ozveme se a nebo se podívejte na seznam volných míst.

Pokud chcete, spusťte si video, uvidíte sami, jak to u nás funguje a co o nás říkají naši zaměstnanci.

Zeptat se na místo

Jak probíhá pracovní pohovor?

Kontaktujte nás Zanechte nám na sebe kontakt a nejlépe i životopis.

Absolvujete pohovor Popovídáme si o vzájemných očekáváních, nic strašlivého.

Dozvíte se výsledek Ať už bude výsledek jakýkoliv, dáme Vám rozhodně vědět.

Zajímáte se o práci? Personální oddělení
Ing. Simona Hajzlerová

Koho zrovna hledáme?

Chcete se stát součástí našeho Formplast týmu? Máte možnost, stačí si vybrat. Volná pracovní místa:

Obsluha vstřikovacího zařízení – lisař / lisařka

Bystřec

Stručný profil místa:

 • Obsluha lisu (kontrola a ukládání výlisků)
 • Komunikace s nadřízenými

Zjistit více o pozici

Co nabízíme?

 • perspektivní, odpovědnou a samostatnou práci
 • odpovídající mzdové ohodnocení dle stupně zaučení
 • dovolená navíc nad rámec zákona
 • penzijní připojištění
 • příspěvek na závodní stravování
 • příspěvek na dovolenou a Vánoce
 • čisté a příjemné pracovní prostředí
 • nadstandardní směnové příplatky

Pro studenty nabízíme zajímavý program

Spolupracujeme s vybranými středními a vysokými školami a zajišťujeme smluvené stipendijní programy. Studenti u nás absolvují odborné praxe a stáže, organizujeme exkurze, pracujeme na dlouhodobé a vzájemně prospěšné spolupráci. Studentům pomáháme při realizaci bakalářských a diplomových prací.

Pro studenty středních škol

 • placené letní brigády
 • odborné praxe
 • exkurze

Stipendium pro středoškolské studenty

Vyplácíme 300 Kč až 2 550 Kč měsíčně v závislosti na prospěchu a studovaném ročníku.

Podmínky pro získání stipendia:

 • žák nemá neomluvenou absenci
 • chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
 • celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl (a) s vyznamenáním nebo prospěl (a)
 • hodnocení žáka z oborného výcviku stupněm prospěchu 1 výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý.

Povinnost společnosti:

 • pravidelně vyplácet stipendium dle prospěchu studenta
 • do třech měsíců po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky uzavřít se žákem pracovní poměr
 • poskytnout žákovi minimálně 2 týdenní placené brigády v době letních prázdnin

Pro studenty základních škol

 • exkurze
 • smluvené formy podpory
 • sponzoring

Pro studenty vysokých škol

 • placené letní brigády
 • exkurze
 • spolupráce při realizaci bakalářských a diplomových prací

Hledáte novou práci? Vyplňte níže uvedený formulář a my se ozveme.

*

*

*

*

Informace ke zpracování osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. se sídlem Bystřec 427, 561 64 Bystřec, IČ 47450703 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese: Formplast Purkert, s.r.o., personální oddělení, Bystřec 427, 561 54 Bystřec.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Formplast Purkert, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@formplast.cz nebo na personální oddělení naší firmy:
Formplast Purkert, s.r.o.
Bystřec 427
561 54 Bystřec

Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, nezpracováváme o Vás žádné osobní údaje.

Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak Formplast Purkert, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování v kategoriích Obchodní kontakty a Kamerové záznamy . Způsob zpracování osobních údajů v kategorii Personální údaje je k nahlédnutí na našem personálním oddělení v pobočce Bystřec i Králíky.

Kategorie: Kamerové záznamy

Záznam z průmyslových kamer v areálu firmy Formplast Purkert
Zpracování dat z kamerového systému

Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne

Právní titul - Oprávněný zájem
Osobní údaje - Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)
Účel zpracování - Pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků
Doba zpracování - 2 týdny

Kategorie: Obchodní kontakty

Kontakty na naše dodavatele a odběratele

Údaje byly získány od jiného subjektu - Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě - Ne

Právní titul - Plnění smlouvy
Osobní údaje - Adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování - Kontakt a vedení veškeré agendy s dodavateli a odběrateli naší firmy
Doba zpracování - Po dobu trvání obchodního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pátek, 25. května, 2018.